T细胞杀伤功能

T细胞杀伤是评估T细胞功能的重要指标,其在体内的抗肿瘤能力亦可通过体外杀伤实验进行初步评估。东岭在T细胞免疫领域积累了数十年的经验,可为客户提供体内外完善的T细胞杀伤功能测试。下图是以CAR-T为例,展示的CAR-T细胞杀伤功能结果:
                  
                                           图1:流式鉴定T细胞表达CAR                                                    图2:体外鉴定CAR-T细胞杀伤功能